FZ FOREIGN 14 TRONDHEIM ITALIC
Font Name:FZ FOREIGN 14 TRONDHEIM ITALIC
Lowercase characters
Uppercase characters
Other characters